Η ανάσταση των 2 προφητών

Δεκεμβρίου 8, 2007 - 2:50 μμ No Comments

ΟΙ 2 ΠΡΟΦΗΤΕΣ

Αποκάλυψης κεφάλαιο 11, εδάφια 1-13

1. Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδω, λέγων˙ έγειρε και μέτρησον τον ναόν του θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντες εν αυτώ˙

2. και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοις έθνεσι, και την πόλιν την αγίαν πατήσουσι μήνας τεσσαράκοντα δύο,

3. και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκους.

4. ούτοι εισί αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αί ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι.

5. και εί τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πυρ εκπορεύεται έκ του στόματος αυτών και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών` και εί τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δεί αυτόν αποκτανθήναι.

6. ούτοι έχουσιν εξουσίαν κλείσαι τον ουρανόν, ίνα μη υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών. Και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα και πατάξαι την γην εν πάση πληγή, οσάκις εάν θελήσωσιν,

7. και όταν τελέσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ`αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς.

8. και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη.

9. και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών ημέρας τρείς και ήμισυ, και τα πτώματα αυτών ούκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα.

10. και οι κατοικούντες επί της γης χαιρούσιν επ`αυτοίς, και ευφρανθήσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλοις, ότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.

11. και μετά τας τρείς ημέρας και ήμισυ, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.

12. και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα αυτοίς` ανάβητε ώδε, και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών.

13. και εν εκείνη τή ώρα εγένετο σεισμός μέγας, και το δέκατον της πόλεως έπεσε, και απεκτάνθησαν εν τώ σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξαν τώ Θεώ του ουρανού.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Τα 2 πρώτα εδάφια φαίνεται να μην έχουν σχέση με τους 2 προφήτες. Όμως οι πληροφορίες που δίνουν είναι σημαντικότατες γιατί δείχνουν την ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ όλων των γεγονότων.

· Χωρίς τα εκεί δρώμενα είναι αδύνατη η οποιαδήποτε παρακολούθηση και η περεταίρω ερμηνεία των γραμμένων.

· Τα εδάφια 14 έως 19 έχουν άμεση σχέση με αυτούς, αλλά αναφέρονται σε γεγονότα που θα γίνουν ευθύς αμέσως μετά την θέαση των αναστησάντων, με αναφορές στο μακρινό παρελθόν. Στο παρών θέμα μας εγώ θα προσπαθήσω να ανακαλύψουμε τα μυστικά που κρύβονται από το 1ο εδάφιο μέχρι και το 13ο.

· Ας δούμε τι θα μελετήσουμε.

1. Τους αριθμούς

_ οι 2 προφήτες

_ οι 42 μήνες?:?:

_ οι 1260 ημέρες?:?:

_ οι 2 ελαίες

_ οι 2 λυχνίες

_ οι 3 και ½ ημέρες?:?:

_ οι 7 χιλιάδες νεκροί?:?:


2. Τι είναι η ράβδος από καλάμι?:?:

3. Ποιος είναι ο ναός? Και οι προσκυνούντες εκεί?.:?:

4. Η έξω αυλή και τα έθνη?.:?:

5. Ποια είναι η αγία πόλις?:?:

6. Τι είναι οι σάκκοι?:?:

7. Οι ελαίες και οι λυχνίες?:?:

8. Η Ιστορία των 2 προφητών

9. Πότε τελείωσε η μαρτυρία τους

10. Ποιο είναι το θηρίο?:?:

11. Τι είναι κοσμογονικά η ΑΒΥΣΣΟΣ.?:?:

12. Ο πόλεμος εναντίον τους και η θανάτωση τους

13. Ποια είναι η πλατεία της μεγάλης πόλης?:?:

14. Τι είναι τα ΣΟΔΟΜΑ και η ΑΙΓΥΠΤΟΣ??:?::?:

15. Το άθαφτο σώμα?:?:

16. Γιατί χάρηκαν οι άνθρωποι από τον θάνατο τους?

17. Πως και ΠΟΤΕ θα γίνει η ανάσταση τους??:?::?:

18. Η θέαση της ανάστασης τους!!!!!!!!

19. Οι εχθροί τους?

20. Ποια είναι η πόλις που έπεσε?:?:

21. Ο μεγάλος σεισμός?????:?::?::?:

22. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι φοβήθηκαν τόσο πολύ????:?:

* Αυτά και άλλα που θα προκύψουν, αν ο Θεός θέλει, θα τα γνωρίσουμε στη ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΑΔΙΑΔΡΟΜΗ μας.

* Η σειρά των ερμηνειών δεν θα είναι η ανωτέρω περιγραφείσα αλλά όπως τα δώσει ΑΥΤΟΣ.

* Δεν εννοείται ερμηνεία της αποκάλυψης αν δεν γίνουν όλα αυτά γνωστά και κατανοητά σε όλους με λόγια ξεκάθαρα που να μην δέχονται αντιρρήσεις. Υπάρχουν φυσικά κάποια λόγια που δεν θα ειπωθούν σε καμία περίπτωση, λόγω της ιερότητας αυτών, αυτά από τώρα γνωρίζω ποια είναι, την αλήθεια που μεταφέρουν και δεν θα τολμήσω να ξεφύγω πέρα από τα πρέποντα.

* Κατά τον ίδιο τρόπο, αν είναι να γίνει, θα συνεχιστεί η ερμηνεία όλης της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ.

* Όλα αυτά θα τα δούμε σε συνέχειες

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ = Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

flox


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.